About Us

tbpa

ประวัติสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

              กีฬาเพาะกายได้รับจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นในประเทศไทย โดยมีชื่อว่า สมาคมเพาะกายแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2496 ได้จดทะเบียนสมาคมที่ทำการกองตำรวจสันติบาล (ส.ค. 2 เลขลำดับ จ. 492) และ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จากสำนักงานสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2496 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยและทรวดทรงของร่างกาย, เพื่อบำรุงจิตใจปัญญา สามัคคี, เพื่อแนะนำและเผยแพร่กีฬาเพาะกายที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยแห่งชีวิต และเพื่ออบรมเยาวชนและประชาชนให้สนใจในการเพาะกายมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้หลีกเลี่ยงจากอบายมุข ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง

             ต่อมาได้จดทะเบียนต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ตามกฎหมาย ใบอนุญาตที่ 002/2535 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2535 โดย นายสมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งชื่อสมาคมส่งเสริมการเพาะกายแห่งประเทศไทย ตามใบอนุญาตที่ 007/2535 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2535 โดย นายสมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ได้มีการตกลงทำหนังสือปฏิญญาร่วมกันระหว่างสมาคมส่งเสริมการเพาะกายแห่งประเทศไทย และสมาคมเพาะกายสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในการจัดองค์กรกีฬาภายใต้ชื่อเดียวว่า สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย ตามใบอนุญาตที่ 001/2544 ลงนามโดย นายเจริญทัศน์ จินตเสรี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2544 เป็นต้นมา

รายนามผู้บริหารสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย