กองทัพนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ปี2013

 1. นายวิเชียร     แจ่มจำรัส
 2. นายสมคิด      สุเมโธเวชกุล
 3. นายสุวิทย์     มีศิลป์
 4. นายไกรศักดิ์       ฆารภัคดี
 5. นายปริญญา       อ้ายเหมย
 6. นายแสวง       ปานะโปย
 7. นายผลา     มีชัย
 8. นายศุภชัย    สมบูรณ์
 9. นายวันชัย        กาญจนพิมาย
 10. นายกิตติพงษ์   จันทร์สุวรรณ
 11. นายวชิรวิทย์         อุตรี
 12. นายอธิวัฒน์     จำเนียรทรัพย์
 13. จ่าเอกดำรงศักดิ์   สร้อยศรี
 14. น.ส.วิไลพร     วรรณกลาง
 15. น.ส.เดือนฉาย   ศิวะโมกข์ลัคณา
 16. น.ส.จรัญญา     ดวงคำ
 17. อาจารี        แท่นทรัพย์
 18. นางสาวนงเยาว์  โกสีนาม
 19. น.ส. นนท์นัฐดา     อำมาตย์
 20. น.ส.รุ้งตะวัน   จินดาซิงห์
 21. น.ส.เบญจวรรณ    ทองสิน
 22. นายสาคร    มาตรวังแสง