Constitution and Members

***ข้อบังคับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย***

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

00090010

ข้อบังคับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

Members
รายชื่อสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

บัญชีรายชื่อสมาชิกค่าย ( สามัญ )

บัญชีรายชื่อสมาชิกค่าย (วิสามัญ)

สามารถสมัครสมาชิกกับทางสมาคมฯ ได้โดยส่งหลักฐานทั้งหมดดังต่อไปนี้พร้อมกันเข้ามาที่สมาคมฯ

  1. ในข้อ 1. ชื่อ-สกุลให้เป็นของเจ้าของค่ายเท่านั้น
  2. ในข้อ 3. ขอให้ระบุที่อยู่ตามที่ตั้งของค่ายสมาชิกนั้น
  3. เอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร
    3.1. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของค่ายหรือประธานค่ายมาด้วย
    3.2. แนบหลักฐานค่าแรกเข้าและค่าสมาชิกประจำปี
    3.3. รูปค่าย จำนวน 4 รูป
    3.4. แผนที่ค่าย
    3.5. แนบรายชื่อสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน ขึ้นไป พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกค่าย
  4. ส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริงทั้งหมด มาที่
    สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19
    อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 268 การกีฬาแห่งประเทศไทย
    ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 และส่งมาที่  E-Mail : tbpathai@hotmail.com

Download  :  ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

โอนค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกมาที่

บัญชีสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 984-5-17165-6

จากนั้นให้ส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชั้นที่ 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Email : tbpathai@hotmail.com

Tel : 021709601 , 092-278-6816


สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย