ผลการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่47

47th ASIAN BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS CHAMPIONSHIPS AND ANNUAL CONGRESS

7เหรียญทองจาก
ฟิตเนสชายรุ่นทั่วไป วันชัย กาญจนพิมาย
ฟิตเนสหญิงความสูงเกิน 165ซม. รุ้งตะวัน จินดาซิงห์
แอธเลติคฟิสิคหญิงสูงเกิน165ซม รุ้งตะวัน จินดาซิงห์
แอธเลติคฟิสิคหญืงไม่เกิน165ซม. นงเยาว์ โกสีนาม
เพาะกายหญิง49กก. วิไลพร วรรณกลาง
เพาะกายหญิงเกิน49กก. จรัญญา ดวงคำ
เพาะกายชายไม่เกิน80กก. แสวง ปานะโปย
3เหรียญเงินจาก
เพาะกายเยาวชน70กก. วชิรวิทย์ อุตรี
ฟิตเนสหญืงสูง155ซม. นงเยาว์ โกสีนาม
เพาะกายชาย65กก. สมคิด สุเมโธเวชกุล
4เหรียญทองแดงจาก
เพาะกายเยาวชน60กก. ศุภชัย สมบูรณ์
ฟิตเนสหญิงสูง160ซม. นนทณัฐดา อำมาตย์
โมเดลฟิสิคหญืงสูง165ซม. เดือนฉาย ศิวะโมกข์ลัคณา
แอธเลติคฟิสิคชายสูง165ซม. กิตติพงษ์ จันทร์สุวรรณ
TOP 5
อันดับ4เพาะกายเยาวชน80กก. อธิวัฒน์ จำเนียรทรัพย์
อันดับ4เพาะกายชาย55กก. วิเชียร แจ่มจำรัส
อันดับ4แอธเลติคฟิสิคชาย170ซม. ปริญญา อ้ายเหมย

ถ้วยรางวัลคะแนนรวมทีมหญิงอันดับ2
ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับ2

กองทัพนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ปี2013

 1. นายวิเชียร     แจ่มจำรัส
 2. นายสมคิด      สุเมโธเวชกุล
 3. นายสุวิทย์     มีศิลป์
 4. นายไกรศักดิ์       ฆารภัคดี
 5. นายปริญญา       อ้ายเหมย
 6. นายแสวง       ปานะโปย
 7. นายผลา     มีชัย
 8. นายศุภชัย    สมบูรณ์
 9. นายวันชัย        กาญจนพิมาย
 10. นายกิตติพงษ์   จันทร์สุวรรณ
 11. นายวชิรวิทย์         อุตรี
 12. นายอธิวัฒน์     จำเนียรทรัพย์
 13. จ่าเอกดำรงศักดิ์   สร้อยศรี
 14. น.ส.วิไลพร     วรรณกลาง
 15. น.ส.เดือนฉาย   ศิวะโมกข์ลัคณา
 16. น.ส.จรัญญา     ดวงคำ
 17. อาจารี        แท่นทรัพย์
 18. นางสาวนงเยาว์  โกสีนาม
 19. น.ส. นนท์นัฐดา     อำมาตย์
 20. น.ส.รุ้งตะวัน   จินดาซิงห์
 21. น.ส.เบญจวรรณ    ทองสิน
 22. นายสาคร    มาตรวังแสง