เส้นทางสู่ความสำเร็จ

งานสัมมนา “เส้นทางสู่ความสำเร็จ” วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพฯ

ได้รับเกียรติจากนายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา
มาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “ทำไมต้องมี พ.ร.บ.สารต้องห้าม”

โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้อาทิ ดร.ธงธวัช อนุคระหานนท์ ผู้อำนวยการประจำศูนย์ปฏิบ้ติการตรวจหาสารต้องห้าม ม.มหิดล
ดร.นนชัย ศานติบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนา กว่า 100 คน