ประกาศแจ้งการปิดทำการไปรษณีย์ไทย

กรุณาเผื่อวันส่งเอกสารใบสมัคร เพื่อป้องกันการตกค้างของเอกสาร
อันเนื่องมาจาก การปิดทำการของไปรษณีย์ไทย