ประกาศ !!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Muscle and Physique Championships 2020

ไทย

การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสรายการ
Thailand Muscle and Physique Championships 2020
วันที่ วันที่  25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ
(ไม่รับสมัครหน้างาน)

Download รายละเอียดการแข่งขัน

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและใบสูติบัตรสำหรับเยาวชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ inbox  facebook 
เพจสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

  **หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2563**

eng

Detail

Registration

Send proof of application at inbox facebook page

https://www.facebook.com/tbpa.or.th/

Due date for the registration : Tuesday 30th June, 2020