ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย มาตราการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย
มาตราการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และประชาสัมพันธ์

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

B8C7E32A-B3AC-4FB8-B108-3463EB89B0A3

A4C48C28-9806-40E4-A481-A77B9386DFB0

DB9FE06F-2AC0-4071-ABF8-C79D818C04C6

546FDF0B-64A1-4947-89B3-1CBF0EB8B06E