สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพิ้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

งานนำเสนอ PowerPoint

ขอเชิญผู้สนใจ สื่อการเรียนการสอน (E-learning)
เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพิ้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา
และผู้ตัดสินกีฬา

https://www.dpe.go.th/clip-preview-402891791798

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ... สื่